Reverberation Time Calculator Thai[cjtoolbox name=’calculatorcss_thai’][/cjtoolbox]

[cjtoolbox name=’material_options_thai’][/cjtoolbox]

[cjtoolbox name=’printheader_thai’][/cjtoolbox]

พื้น

ฝ้า

ผนัง

ผนังชั้นแรก

ผนังชั้นสอง

ผนังชั้นสาม

ผนังชั้นสี่


  ระยะเวลาความก้องสะท้อนของสียงที่แนะนำ

ไม่มีระยะเวลาความก้องสะท้อของเสียงในอุดมคติ แต่ละกรณีจะแตกต่างกันและมีความต้องการเฉพาะ เลือกประเภทห้องของคุณเพื่อดูระยะเวลาความก้องสะท้อนของเสียงที่แนะนำ

ประเภทของห้อง

  ทำงานอย่างไร?

ขั้นแรก เราคำนวนหาค่าเฉลี่ยรวมของการดูดซับเสียงภายในห้องตามข้อมูลที่คุณระบุ ลำดับต่อไปเราจะเลือกคำนวนแบบ Sabine หรือ Eyring ในการคำนวนในสมการของผลลัพธ์ เพื่อให้ได้ระยะเวลาความก้องสะท้อนโดยการใช้สูตร ทั้งสมการของ Sabine และ Eyring จะให้ผลลัพธ์ของผลการคำนวณระยะเวลาความกังวาล หรือ Reverberation time ของห้องได้ดีที่สุดสำหรับห้องที่มี Shape ที่รูปทรงเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนมากนัก หากต้องการคำนวณค่าระยะเวลาความกังวาลของห้องที่มีลักษณะที่ซับซ้อนเราแนะนำให้ปรึกษากับวิศวกรอคูสติกส์ ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Sabine Eyring
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง $$$\bar\alpha < 0.2$$$ $$$\bar\alpha \geq 0.2$$$
สูตร $$$RT = {{0.161 V}\over{\bar\alpha S} }$$$ $$$RT = {{0.161 V}\over{-S \ln (1- \bar\alpha)} }$$$

[cjtoolbox name=’calculator_thai’][/cjtoolbox]
[cjtoolbox name=’jQuery_thai’][/cjtoolbox]
[cjtoolbox name=’footer_thai’][/cjtoolbox]
[cjtoolbox name=’iframe_style_changer_thai’][/cjtoolbox]